Glenn Samuelsen

Plassjef Karmsund & prosjektleder
i
Westcon Yards